Blue Flower

Walne zebranie członków 2022

  W dniu 21.04.2022 po bardzo ciekawym wykładzie Pani Patrycji Mazurek odbyło się sprawozdawczo-wybocze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej.  
  Prezes Zofia Mirek otworzyła Walne Zebranie i powitała uczestników. Następnie nastąpiło przywitanie wszystkich nowych członków TOZD, wiceprezes Lucyna Bajsarowicz wręczyła gratulacje i znaczki z logo naszego stowarzyszenia. Po czym nastąpił wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

  Dalszą części zebrania poprowadziła Alicja Kossowska, a protokolantem była Beata Pielka. Wiceprezes Lycyna Bajsarowicz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2021, a prezes Zofia Mirek przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021 i plan na rok 2022.
Przewodnicząca Pani Danuta Powierza przedstawiła  sprawozdania  Komisji Rewizyjnej za 2021 rok i wniosek o udzielenie  absolutorium Zarządowi TOZD.

Po czym nastąpiło głosowanie w sprawie uchwał:

    • zatwierdzenia złożonych sprawozdań z działalności TOZD za 2021 rok

    • zatwierdzenie programu działania na 2022 rok.

    • udzielenie absolutorium Zarządowi TOZD za 2021 rok.

 

  Dalsza część Zebrania dotyczyło wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Po wyborze komisji skrutacyjno-wyborczej nastąpiło zgłoszenie kandydatów i jawne głosowanie oraz podjęcie uchwał po wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu, który się ukonstytuował weszli:


Zofia Mirek
- Prezes
Lucyna Bajsarowicz - Wiceprezes
Barbara Lemańska - Sekretarz
Helena Niewiadomska - Skarbnik.

 

Zarząd dziękuje za oddane głosy.

Pani Beacie Pielce, która ze względów osobistych zrezygnowała z kandydowania do Zarządu w następnej kadencji, serdecznie podziękowaliśmy za ponad 10 lat pracy na rzecz stowarzyszenia i prowadzenie kroniki TOZD. Mamy nadzieję nadal spotykać się podczas naszych wydarzeń.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Danuta Powierza - Przewodnicząca
Małgorzata Cichecka-Papińska - Członek
Maria Zarzycka-Chołody - Członek

Na podziękowaniach i gratulacjach dla Zofii Mirek oraz życzeniach dalszej owocnej pracy zakończyliśmy zebranie.

B.L.

 

Powrót do Wydarzenia 2022