Blue Flower

Deklaracja dostępności

  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej (TOZD) www.tozd.dzierzoniow.pl.

TOZD nie posiada aplikacji mobilnej.

Obecna wersja strony internetowej została utworzona w grudniu 2015 roku i opublikowana od 01.01.2016r.

Strona ma charakter typowo informacyjny, publikowane są na niej na bieżąco Komunikaty (ogłoszenia) o planowanych wydarzeniach oraz artykuły z wydarzeń wraz z galeriami zdjęć. Strona redagowana jest przez administratora, bez udostępniania użytkownikom zmian danych i dopisywania informacji.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia 2019.05.08 z późniejszymi zmianami), z powodu wyłączeń wymienionych w poniższej tabeli - zestawienia wytycznych i opisów spełniania ich kryteriów.

 

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

Opis

1. Zasada: Postrzegalności

1.1 - Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 - Treść nietekstowa

A

Poza zdjęciami, w przypadkach zastosowania wykresu lub rysunku artykuł zawiera opis, który wskazuje ten sam cel i prezentuje te same informacje, co treści nietekstowe

1.2 - Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

Nie stosuje się

1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)

A

Nie stosuje się

1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

Nie stosuje się

1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

Nie stosuje się

1.3 - Możliwość adaptacji - Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 - Informacje i relacje

A

Tekst w standardzie ETR, nie stosujemy czcionki szeryfowej

1.3.2 - Zrozumiała kolejność

A

TAK – chronologiczna

1.3.3 - Właściwości zmysłowe

A

Nie dotyczy

1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

Nie stosuje się

1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości

AA

Nie stosujemy formularzy.

1.4 - Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 - Użycie koloru

A

Tak Nie stosuje się tła do tekstu, kolorem wyróżniane są: tytuły i linki, czcionką pogrubioną wyróżnia się szczególne informacje, pozostałe elementy grafiki na stronie są w kolorach pastelowych

1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku

A

Nie stosuje się

1.4.3 - Kontrast (minimalny)

AA

Zgodnie z możliwością przeglądarki

1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu

AA

Zgodnie z możliwością przeglądarki (Ctrl i „+” powiększanie tekstu, Ctrl i „-” pomniejszanie tekstu).

1.4.5 - Tekst w postaci grafiki

AA

Tylko w banerze z logo.

1.4.10 - Zawijanie tekstu

AA

Stosuje się – bez podziału słów.

1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

Zgodnie z możliwością przeglądarki i ustawieniami w systemie Windows

1.4.12 - Odstępy w tekście

AA

Zgodne z zasadami redagowania stron internetowych

1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa

AA

Nie stosuje się wyskakujących okienek.

2. Zasada: Funkcjonalność

2.1 - Dostępność z klawiatury

2.1.1 - Klawiatura

A

Częściowo Tak – patrz opis klawiszy funkcyjnych

2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę

A

Tak

2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

Częściowo Tak – patrz opis klawiszy funkcyjnych

2.2 - Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu

A

Nie ma ograniczeń czasu

2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

Nie stosuje się animacji tekstu (w tym migotania itp.).

2.3 - Ataki padaczki - Migotanie

2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

Nie stosuje się animacji, brak elementów migotających i nagłych zmian kolorów, nie stosuje się efektów stroboskopowych

2.4 - Możliwość nawigacji

2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków

A

Tworzenie łączy w celu pominięcia bloków powtarzanego materiału. Przy dłuższych artykułach podział na strony (bloki) – przejście w menu do kolejnego bloku lub przyciski nawigacyjne.

2.4.2 - Tytuły stron

A

Większe czcionki, inny kolor

2.4.3 - Kolejność fokusu

A

Tak

2.4.4 - Cel linku (w kontekście)

A

Linki są opisane, strona posiada pewien stały standard linków (kolor, cel przekierowania)

2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

Tak

2.4.6 - Nagłówki i etykiety

AA

Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.

2.4.7 - Widoczny fokus

AA

Dla aktywnych przycisków

2.5 - Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 - Gesty punktowe

A

Strona nie posiada elementów interaktywnych do komunikacji z użytkownikiem

2.5.2 - Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 - Etykieta w nazwie

A

2.5.4 - Aktywowanie ruchem

A

3. Zasada: Zrozumiałość

3.1 - Możliwość odczytania

3.1.1 - Język strony

A

polski

3.1.2 - Język części

AA

polski

3.2 - Przewidywalność

3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem

A

Częściowo

3.2.2 - Podczas wprowadzania danych

A

Użytkownicy strony nie mają możliwości jej edycji

3.2.3 - Konsekwentna nawigacja

AA

tak

3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja

AA

tak

3.3 - Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1- Identyfikacja błędu

A

Związana z przeglądarką

3.3.2 - Etykiety lub instrukcje

A

Nie dotyczy.Użytkownicy nie wprowadzają danych.

3.3.3 - Sugestie korekty błędów

AA

Zgodnie z obsługą przeglądarki

3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

Użytkownicy strony nie mają możliwości jej edycji

4. Zasada: Kompatybilność

4.1 - Kompatybilność

4.1.1 - Parsowanie

A

Tak, zapewnia narzędzie reagowania strony

4.1.2 - Nazwa, rola, wartość

A

Tak, zapewnia narzędzie reagowania strony

4.1.3 - Komunikaty o stanie

AA

Tak, zapewnia narzędzie reagowania strony

 

W przypadku kryteriów spełnionych częściowo zostaną podjęte prace nad rozszerzeniem dostępności. W przypadku konieczności pomocy telefonicznej prosimy o kontakt podany w zakładce Kontakt .

Opis skrótów klawiaturowych

 Ogólne zasady używania skrótów klawiszowych:

 • przycisk TAB zaznacza kolejny element
 • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
 • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści

 Aby poruszać się po głównym menu witryny, użyj klawiszy TAB / TAB + Shift. Na początku nawigujesz po pierwszym poziomie menu. Jeśli istnieje więcej poziomów, to poruszasz się po nich hierarchicznie. Za pomocą strzałek możesz przechodzić w prawo, w lewo, w górę i w dół. Aby dostać się pozycji menu naciśnij ENTER.

 Nawigacja przy dłuższych artykułach:

 • przewiń o jeden ekran w dół PgDn

 • przewiń o jeden ekran w górę PgUp
 • przy długich wielostronicowych artykułach stosuje się menu artykułu (podział stron) i przyciski nawigacyjne „Następny artykuł” i „Poprzedni artykuł”.

Pozostałe przycisk nawigacyjne:

 • Zapisz stronę jako… Ctrl + S

 • Powiększ Ctrl + „+”
 • Pomniejsz Ctrl + „-”
 • Rozmiar pierwotny Ctrl + 0
 • Drukuj Ctrl + P

 Wyszukiwanie:

 • Znajdź Ctrl + F

 • Znajdź następne F3 lub Ctrl + G
 • Znajdź poprzednie Shift + F3

 Przeglądanie galerii zdjęć:

 • Po ustawieniu kursora na pierwszym zdjęciu (TAB) wciśnij ENTER - otworzy się przeglądanie zdjęć.
 • Użyj prawej i lewej strzałki, żeby przełączać slajdy (zdjęcia).
 • Wyście z galerii i powrót do artykułu - klawisz ESC.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.12.2021 r.

Metoda przygotowania oświadczenia – w drodze samooceny dokonanej przez przedstawiciela Zarządu TOZD na podstawie wytycznych z wyżej wymienionej ustawy.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/ .

Dostępność architektoniczna

Towarzystwo Ziemi Dzierżoniowskiej w Dzierżoniowie korzysta z pomieszczeń udostępnionych przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i Dom Seniora w Dzierżoniowie. Dostępność architektoniczna dla osób ze szczególnymi potrzebami jest opisana w deklaracjach dostępności w/w podmiotów.

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej nie posiada tłumacza języka migowego.

 Dane kontaktowe podmiotu publicznego

Zofia Mirek, tel. 600 822 729, adres e-mail: zofiami @wp.pl

Administrator strony WWW:

Barbara Lemańska, adres e-mail: blk60 @wp.pl

 

Powrót do artykułu O nas