Blue Flower

Statut

Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

 

Rozdział IV: Władze Towarzystwa

Art. 21.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 Art. 22.

Kadencja władz Towarzystwa, o których mowa w art. 21 pkt.2 i 3 trwa 3 lata, a ich wybór z nieograniczonej liczby kandydatów, odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

Art.23.

 Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos kierującego danym organem.

Art.24.

 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.
 2. W przypadku ustąpienia Prezesa  przed upływem kadencji, Zarząd powierza jego obowiązki Wiceprezesowi.
 3. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego przed upływem kadencji Komisja Rewizyjna wybiera nowego Przewodniczącego spośród dotychczasowych członków.

 Zarząd

Art.25.

1. W skład Zarządu wchodzi:

 •     Prezes,
 •     Wiceprezes,
 •     Sekretarz,
 •     Skarbnik.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze oraz wybiera spośród siebie osoby sprawujące funkcje określone w art. 25 ust 1.

3. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Art. 26.

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa.

2. Do zakresu działania Zarządu należą:
    1) inicjowanie kierunków działalności Towarzystwa.
    2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
    3) powoływanie i rozwiązywanie komisji oraz zespołów w celu wykonania zadań statutowych oraz sprawowania nad nimi nadzoru.
    4) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa,
    5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
    7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
    8) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
    9) przygotowywanie i składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
    10) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
    11) przygotowywanie stanowisk w sprawach dotyczących działania Towarzystwa,
    12) prowadzenie rejestru członków Towarzystwa,
    13) podejmowanie decyzji o przynależności do innych krajowych i międzynarodowych organizacji, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.
    14) zatrudnianie pracowników,
    15) przygotowywanie projektów zmian Statutu.

Art. 27.

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Towarzystwa upoważniony jest każdy członek Zarządu, natomiast do udzielania pełnomocnictw w tym zakresie upoważnieni są Prezes  lub Wiceprezes.
 2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa  lub Wiceprezesa.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.
 4. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, albo członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

Komisja rewizyjna

Art. 28.

 1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.
 2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze oraz wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, a w przypadku zwrotu uzasadnionych kosztów – tylko w wysokości poniesionych kosztów.

Art. 29.

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Towarzystwo przepisami.
 2. Przedstawienie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie przedstawienia sprawozdań z realizacji wniosków pokontrolnych.
 3. Wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie  ustępującego Zarządu.
 4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 30.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Art. 31.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Walne Zebranie Członków

Art. 32.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Towarzystwa, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków,
 3. W szczególności do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
      1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
      2) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
      3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
      4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
      5) uchwalanie zmian Statutu,
      6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
      7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,
      8) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych na wniosek Zarządu.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok, przesyłając do wszystkich członków  Towarzystwa w każdy skuteczny sposób, także przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i komunikatorów, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad stosowne zaproszenia zawierające termin, miejsce i porządek obrad.
 5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 6. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, gdy:
         1)    w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych,
         2)    w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 7. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono 15 minut później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 9. Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Towarzystwa wymagają większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 10. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

____________________

 Powrót do Spisu treści do Statut TOZD