Blue Flower

Statut

Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

 

Rozdział V: Majątek i fundusze

Art. 33.

 Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i fundusze.

Art. 34.

1. Źródłem powstania majątku Towarzystwa są:

    1) składki członkowskie,
    2) dochody z ruchomości i praw niematerialnych stanowiące własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
    3) dotacje i subwencje,
    4) darowizny, zapisy i spadki,
    5) wpływy z działalności statutowej,
    6) dary rzeczowe,
    7) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
    8) dochody z operacji finansowych,
    9) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
    10) wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej.

2.  Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Towarzystwa o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

5. Dochody z działalności Towarzystwa służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.

6. Towarzystwo nie dokonuje i nie przyjmuje płatności w gotówce w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro w ramach transakcji nawiązanych relacji gospodarczych albo w ramach transakcji okazjonalnych.

7. Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.

Art. 35.

1. Składki członkowskie  powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia  o przyjęciu na członka.

Art.36.

1. Zabrania się:

  1. ) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątku Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów władz lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”.
  2. ) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. ) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników Towarzystwa oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
  4. ) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów władzy lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art. 37.

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

____________________

 Powrót do Spisu treści do Statut TOZD