Blue Flower

 Statut
Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

 

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.14.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
    1. zwyczajnych,
    2. wspierających.

Art. 15.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego Statutu. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 3.

Art. 16.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zdeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

Art. 17.

  1. Decyzję w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego lub wspierającego dokonuje Zarząd mocą uchwały, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.
  2. Zarząd może, w drodze uchwały, odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających.

 Art. 18.

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej pisemnie do Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd mocą uchwały z powodu:

      a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku, po uprzednim upomnieniu,

      b) rażącego naruszenia zasad Statutu,

      c) niebrania udziału w pracach Towarzystwa dłużej niż pół roku,

      d) działania na szkodę Towarzystwa,

      e) niewywiązywania się z zadeklarowanej pomocy finansowej, merytorycznej lub rzeczowej przez członka wspierającego,

3) śmierci członka,

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4. Do chwili rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie Członków zainteresowany zawieszony jest w prawach i obowiązkach członkowskich.

Art.19.

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

    1) biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Towarzystwa,

    2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,

    3) wyrażania opinii i składania wniosków nt. działalności Towarzystwa,

    4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd,

    5) udziału w zebraniach, wykładach oraz wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo.

2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Towarzystwa. Poza tym  posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

Art.20.

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:

    1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

    2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

    3) aktywnego uczestniczenia w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,

    4) regularnego opłacania składek członkowskich,

    5) troszczyć się o dobro i rozwój Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Towarzystwa oraz do przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

____________________

 Powrót do Spisu treści do Statut TOZD