Blue Flower

Statut
Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

Rozdział II: Cele i formy działania

Art. 6.

 Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

Art. 7.

Dla realizacji tego celu Towarzystwo:

 1. Może inspirować, wspierać i patronować działalności placówek oświatowo-kulturalnych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych.
 2. Może upowszechniać wiedzę w różnych dziedzinach, tworzyć zespoły rekreacji ruchowej, grupy artystyczne, kursy przygotowujące słuchaczy do organizowania własnej aktywności.
 3. Może współpracować z instytucjami i organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa.
 4. Może inspirować i organizować szkolenia edukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz osób zainteresowanych, popularyzować wiedzę dotyczącą oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia.
 5. Może tworzyć fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania, aktywności społecznej i rozwoju zainteresowań.
 6. Może wspierać inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej.
 7. Może rozwijać inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych, aktywności społecznej.

Art.8.

Towarzystwo prowadzi swoje działania w obszarach pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami,
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. nauki, edukacji, w tym edukacji poza-formalnej,
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 9. turystyki i krajoznawstwa,
 10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 11. promocji i organizacji wolontariatu.

Art. 9.

Towarzystwo może inicjować powstawanie oraz uczestniczyć i współpracować w partnerstwach, których celem jest realizacja zadań zbieżnych z celami statutowymi Towarzystwa.

Art. 10.

W ramach realizacji celów statutowych Towarzystwo może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.

Art.11.

Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo może:
-    udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
-    użyczać swojego rzeczowego majątku trwałego,
-    przyznawać nagrody i stypendia,
wspierające działalność osób fizycznych i prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Towarzystwa.

Art. 12.
Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

Art. 13.
Działalność, o której mowa w art. 6-12 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna pożytku publicznego. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Towarzystwa.

____________________

 Powrót do Spisu treści do Statut TOZD