Blue Flower

Walne Zebranie Członów TOZD 2020

Walne Zebranie Członków TOZD w tym roku odbyło się nietypowo bo 10 września w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przy ul. Świdnickiej 23. Ze względu na panującą sytuacją epidemiczną koronawirusa COVID-19 zachowane zostały ogólne zasady bezpieczeństwa (maseczki, odkażanie rąk przed wejściem, duża sala z rozstawionym w odpowiedniej odległości krzesłami itp.). Nie przeszkadzało nam to w realizacji porządku zebrania, które zostało zatwierdzone przez zebranych członków TOZD.
Zebranie otworzyła i powitała uczestników prezes stowarzyszenia Zofia Mirek.
Na przewodniczącą zebrania została wybrana Maria Zarzycka-Chołody a protokulantem Beata Pielka.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności TOZD za rok 2019 przedstawiła vice prezes Lucyna Bajsarowicz a sprawozdanie finansowe prezes Zofia Mirek. Po sprawozdaniu finansowym Zofia Mirek pokrótce omówiła realizowany już program na rok 2020. Ze względu na wymuszoną przez epidemię przerwę projekty z I półrocza zostały częściowo zmniejszone, plan II półrocza realizowany będzie zgodnie z wydaną na 2020 rok broszurą – o ile nie przeszkodzą nam obostrzenia związane z pandemią.
Następnie Danuta Powierza – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za 2019 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi TOZD.
Po czym nastąpiły głosowania, w którym jednogłośnie przyjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Pliki do pobrania:
  2.  Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej z dnia 10 września  2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej za 2019 rok.
  3. Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przyjęcia programu  na rok 2020.

Przed podjęciem uchwały o zmianie Statutu TOZD prezes Zofia Mirek przedstawiła zebranym istotne zmiany w statucie. Podczas głosowania zebrani członkowie jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 4 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu. Nową wersję statutu można zobaczyć tutaj Statut TOZD.
Na zakończenie Walnego Zebrania członków TOZD Pani Danuta Powierza podziękowała prezes Zofii Mirek za zaangażowanie i prowadzenie stowarzyszenia, które jest coraz bardziej znane i zauważalne na terenie naszego powiatu. Członkowie stowarzyszenia przyłączyli się do tych podziękowań gromkimi brawami. 

B.L.

 

 Powrót do Wydarzenia 2020

W galerii wykorzystano zdjęcia Bernarda Szpalek.