Blue Flower

Prawie wszystko o ubezpieczeniach

19 maja 2016 r. odbyło się cotygodniowe spotkanie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej na temat: „Prawie wszystko o ubezpieczeniach”. Wykład poprowadziła pani Katarzyna Rudnicka, specjalistka w zakresie ubezpieczeń.
    Swoją prelekcję rozpoczęła od krótkiej informacji o historii ubezpieczeń, której początki sięgają epoki Hammurabiego. Już 2000 lat temu pojawiły się pierwsze ubezpieczenia na zwierzęta, aby w razie nieszczęścia (np. choroby zwierząt) karawana mogła iść dalej. W Polsce pierwsze ubezpieczenia pojawiły się natomiast po rozbiorach naszego kraju w celu zrekompensowania utraty majątku, aby rodakom łatwiej było podnieść się ze zniszczeń. Pierwszą polską instytucją zajmującą się ubezpieczeniami był Powszechny Zakład Ubezpieczeń.
    Po krótkim wstępie historycznym prelegentka wyjaśniła podstawowe pojęcia takie jak: Ubezpieczyciel rozumiany jako instytucja przyjmująca na siebie ryzyko, żeby osoba chroniona mogła usunąć skutki szkody, jeżeli taka się zdarzy. Drugi termin to Ubezpieczający rozumiany jako osoba, która ukończyła 18 lat i może zawrzeć umowę z ubezpieczycielem w czyimś imieniu. Trzeci termin to Ubezpieczony czyli osoba lub rzecz podlegająca ochronie.
    Następnie omówiła 2 kategorie ubezpieczeń istniejących w Polsce - ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz ubezpieczenia na życie.
W I kategorii mieszczą się ubezpieczenia samochodowe, w tym obowiązkowe OC oraz dobrowolne Autocasco. Następny rodzaj to ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Katarzyna Rudnicka wspomniała też o nowej formie ubezpieczeń - ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku braku porozumienia stron jest to korzystna forma zapewniająca pomoc prawną m.in. w sądzie.
    Kolejny rodzaj to ubezpieczenia majątkowe od zdarzeń, których nie chcemy i nie przewidujemy, takich jak: deszcz, zacieki, grad, huragan, lawina, obsunięcia, zapadnięcia, pożar, trzęsienia ziemi, wybuchy i inne. Firmy ubezpieczane są na tych samych zasadach co mieszkania.
Ostatni rodzaj w tej kategorii to ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W życiu prywatnym i zawodowym zdarzają się różne wydarzenia i ten rodzaj ubezpieczenia chroni nas przed odpowiedzialnością.
    II kategoria obejmuje cały wachlarz ubezpieczeń na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotnych, podróży itp. Wśród nich są takie, które chronią rodzinę przed kosztami w związku ze śmiercią lub chorobą, przeznaczone są także na pokrycie kosztów leków, pobytu w szpitalu, wizyt u lekarza. W przypadku tej kategorii ubezpieczeń ustalana jest górna granica wieku, powyżej którego nie można zawrzeć tego typu umowy. Najczęściej jest to 65 lat, w niektórych towarzystwach 70 lat.
    Na koniec prelegentka zwróciła uwagę, że podstawową zasadą dotyczącą wszystkich rodzajów ubezpieczeń jest rzetelność i terminowość w opłacaniu składek, o czym może przypomnieć klientowi przedstawiciel firmy ubezpieczającej.
    Wykład dostarczył niezbędnych i pożytecznych informacji o ubezpieczeniach.

powrót do Wydarzenia 2016