Blue Flower

Walne Zgromadzenie członków TOZD

W dniu 10 marca 2016 roku, po wykładzie, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej. Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie uczestników.
2. Wybór przewodniczącego i  protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa za rok 2015 oraz programu na 2016 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej za 2015 rok i wniosku o udzielenie  absolutorium Zarządowi TOZD.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia złożonych sprawozdań z działalności TOZD za 2015 rok,
 - zatwierdzenia programu działania na 2016 rok,
 - udzielenia absolutorium Zarządowi TOZD za 2015 rok.
6. Dyskusja i wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Zebranie poprowadziła Małgorzata Cichecka-Papińska, sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Prezes Halina Pezowicz, sprawozdanie finansowe przedstawiła Wiceprezes Zofia Mirek. Sprawozdanie i opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła Lucyna Bajsarowicz.

Podczas zebrania podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielono Zarządowi absolutorium. Następnie Zofia Mirek przedstawiła realizowane w 2016 roku projekty.

Podczas spotkania dużym zainteresowaniem cieszyły się Kroniki z działalności stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Powrót do Wydarzenia 2016