Blue Flower


Co to właściwie jest ten gender?

W czwartkowe lutowe popołudnie 25.02.2016 r po raz drugi gościem  spotkania  TOZD w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury była kulturoznawczyni, filozofka i teatrolożka dr Małgorzata Różewicz.
    W ostatnim czasie widoczna jest silna nagonka i wiele kontrowersji wokół tak zwanej ideologii gender, która zaczęła być kojarzona nie z nauką, socjologią, czy badaniami dotyczącymi kształtowania się społecznych ról kobiety i mężczyzny, ale często z bliżej niezdefiniowanym tworem, który podstępnie niszczy ciało i duszę człowieka, niszczy społeczeństwo, zniekształca osobowość dzieci, odpowiada za upadek wartości moralnych, rozpad rodziny, pedofilię i inne niezliczone wypaczenia.
Czym naprawdę jest ideologia  gender w bardzo energetycznej wypowiedzi odpowiedziała Pani dr Małgorzata Różewicz a w odpowiedzi na moje podziękowanie za wykład napisała:
   … również jestem wdzięczna Pani i społeczności TOZD za urocze spotkanie, za interakcje i reakcje na moją gawędę energetyczno-chemiczną o istotnych kwestiach tradycji kulturowo-społecznej, która praktykuje wciąż, mimo XXI wieku, spychanie "kobiecości' na margines życia społecznego - chroniąc centrum władzy i wszelkiego sukcesu jako miejsce dominacji "męskości"...

ZM

Co to jest gender i gender studies ? - tezy wystąpienia dr Małgorzaty Różewicz

 W refleksji nad płciowością rozróżnia się współcześnie :

  1. "sex" -  jako płeć biologiczną, która  obejmuje sumę anatomicznych cech płciowych, fizjologię i funkcje rozrodcze żeńskie i męskie - nie podlega naturalnym i historycznym zmianom.
  2. gender - jako płeć kulturową, społeczną, psychiczną i psychologiczną, która obejmuje sumę cech osobowości, zachowań, stereotypów myślenia i ról płciowych rozumianych jako typowo "kobiece" i typowo "męskie" - przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w ramach wychowania i kształcenia, niewynikających bezpośrednio z biologicznych różnic płciowych.

 GENDER to ważny segment tożsamości płciowej kształtowany przez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań osób tej samej płci. To atrybuty "kobiecości" i "męskości' ukształtowane w danej przestrzeni kultury. To wzory sposobu ubierania się, wzory zachowań - co wypada, czego nie wypada robić danej płci - etos płci (kobiety i mężczyzny). To oczekiwania rodzinne, społeczne takie jak założenie rodziny, prokreacja, wychowanie potomstwa (przedłużenie gatunku ludzkiego). Sprawowanie władzy - rodzicielskiej i publicznej, obowiązki i przywileje płciowe, potrzeby płci kulturowej - różne dla kobiet i mężczyzn - przy czym występuje wyraźny brak symetrii i dyskryminacja płci żeńskiej ukształtowana  historycznie i kulturowo.
 Geneza i uznanie tych wszystkich wzorców "kobiecości" i "męskości" ma charakter społeczno-kulturowy i podlega historycznym zmianom.

Gender studies głównie bada kwestie

- ontologii czyli sposobu istnienia i przejawiania się "kobiecości" i "męskości"

- naturalności i społeczno-kulturowej performatywności płci.

Pyta czy istniej tak zwana "istota" męskości i kobiecości ?
 Bada socjalizację - kształcenie dzieci ze względu na płeć - różnice w wychowywaniu dziewczynek i chłopców oraz przygotowanie do określonych ról społecznych.
 Gender antropoligicznoteoretyczny analizuje :

pozycje

uznanie różnych

przestrzeni w kulturze

przyznanie aktywności

społeczno-kulturowej

Natura - Kultura Publicznej - Prywatnej  Twórczość/Produkcja - Reprodukcja/Odtwarzanie
role męskie/żeńskie  mężczyznom
kobietom mężczyznom      kobietom

 Feministycznie zorientowane badania genderowe opisują władzę i kontrolę mężczyzn nad kobietami  - władzę  ukształtowaną i utwierdzaną w danej kulturze przez system wartości, koncepcję poznania, kodeksy etyczne, prawne, podział pracy i wynagrodzenia za pracę. Badanie te ujawniają uprzedzenia światopoglądowe prowadzące do podporządkowania kobiety mężczyźnie i do lekceważenia jej doświadczenia życiowego. Uprzedzenia i wynikająca z nich dyskryminacja płci kobiecej kryją się w teoriach filozoficznych, modelach myślenia - np. w układzie list "cnót męskich i żeńskich", także w instytucjach społecznych, w procedurach prawnych oraz politycznych.
 Patriarchalny wzorzec kultury nastawiony jest na umożliwienie pełnej realizacji mężczyzny w rożnych sferach aktywności życiowej, w modelu tym kobieta pełni zaledwie funkcję pomocniczą.
 Przezwyciężenie tych ograniczeń w samorealizacji kobiety jest zadaniem ruchu feministycznego przyjmującego różne zadania w różnych fazach walki o równouprawnienie i zniesienie dyskryminacji ze względu na płeć. Od sufrażystek domagających się  równych praw wyborczych i równego dostępu do edukacji na wyższych uczelniach, prawa do równych szans startu i kariery zawodowej, po feminizm queer - walki o prawo do jawności homoseksualizmu lesbijskiego, o prawo do legalności związków partnerskich itd.

Powrót do Wydarzenia 2016