Blue Flower

Ja i ekologia - gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach realizacji  projektu “Ja i ekologia”, w piątek 13 września 2019r. udaliśmy się z wizytą do ECO Ekologicznego Centrum Odzysku  Sp.z o.o , aby  dowiedzieć się co się dzieje ze śmieciami, które zazwyczaj beztrosko wrzucamy do kosza i czy rzeczywiście ich segregacja w miejscu ich powstawania jest taka ważna.
Zostaliśmy bardzo miło przyjęci już w bramie zakładu w Bielawie, przez prezesa Spółki Tadeusza Drozdowskiego oraz kierownika zakładu Zbigniewa Chlipałę. Ubrani w pomarańczowe kamizelki, wyposażeni w jednorazowe maseczki i rękawice udaliśmy się na zwiedzenie zakładu, który zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych w mechaniczno-biologicznym procesie. Trafiają  tu odpady z terenów powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego oraz kłodzkiego.  Im bliżej boksów ze śmieciami tym bardziej czuliśmy proces biologicznego rozkładu śmieci, ale po krótkim czasie nastąpiła adaptacja naszego organizmu i mogliśmy skupić uwagę na przekazie kierownika zakładu, który omówił stosowane procedury technologiczne.
Strumień zmieszanych odpadów komunalnych, w pierwszej kolejności trafia na rozrywarkę worków, a następnie poprzez stanowisko wstępnej ręcznej segregacji kierowany jest na sito.  Następnie frakcja nadsitowa kierowana jest na sito nr 2, na którym wydzielane są frakcje: 0-20 mm, 20-80 mm oraz powyżej 80 mm. Frakcja 0-20 mm, stanowi frakcję mineralną. Frakcja 20-80 mm kierowana jest poprzez separatory metali żelaznych oraz wiroprądowy separator metali nieżelaznych do procesów biologicznego przetwarzania odpadów. Frakcja nadsitowa (pow. 80 mm) kierowana jest bezpośrednio do kabiny sortowniczej.
Odpady zebrane selektywnie w pierwszej kolejności trafiają na rozrywarkę worków, a następnie poddawane są wstępnej ręcznej segregacji. Kolejno kierowane są na drugi separator balistyczny, gdzie wydzielane są frakcje. Następnie trafiają na separację optyczną gdzie są wyodrębnione poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych, które  kierowane są do recyklerów. Pozostałość z odpadów komunalnych i selektywnie zebranych nie nadających się do recyklingu materiałowego trafia do firm zajmujących się utylizacją tych odpadów. Byliśmy świadkami wywozu zbelowanych tworzyw sztucznych a inne czekały na swoją kolej na polu odkładczym.
 Odpady bio poddawane są kompostowaniu. Jest to proces dwustopniowy.  Łączny czas kompostowania obydwu stopni – minimum 9 tygodni. Intensywne kompostowanie odbywa się w tunelach przykrywanych membraną przepuszczalną z ręcznie sterowaną wentylacją ciśnieniową. Każdy tunel napełniany jest w okresie nie dłuższym niż tydzień, po czym jest szczelnie zabezpieczany membraną. Załadunek i rozładunek odbywa się, przy użyciu ładowarki kołowej. Po zakończeniu intensywnego kompostowania materiał przenoszony jest na place kompostowania pryzmowego (pole dojrzewania), gdzie formowany jest w postaci pryzm. Dojrzały kompost jest poddawany kontroli jakościowej gwarantującej odpowiednie parametry fizyczne i chemiczne kompostu. Kompost spełniający wymagania jakościowe jest sprzedawany, natomiast kompost o nieodpowiednich parametrach jest przekazany do odzysku lub unieszkodliwiania jako odpad.
Odpady wielkogabarytowe – składowane są w boksach zadaszonych, z podziałem na rodzaj odpadu /drewno, tektura, elektronika…/  następnie poddawane są segregacji i postępowanie jak wyżej.
Praca w zakładzie w dużej części jest zmechanizowana, nie było much, czego się spodziewaliśmy, natomiast  do zapachu szybko przywykliśmy, choć nie należał do przyjemnych, ale to normalny proces rozkładu śmieci. Widać było  że  rytm pracy jest uporządkowany, w dużym stopniu zmechanizowany. Pasja i zaangażowanie kierownictwa zakładu dobrze rokuje na przyszłość.
A my wszyscy producenci śmieci -   zdecydowanie powinniśmy  popracować nad zmniejszeniem ich ilości!
Po drugie zawsze zastanowić się przed wrzuceniem do kosza czy może da się je wykorzystać do czegoś  innego  a dopiero za następnym razem dać do recyklingu. Zdecydowanie musimy  zmniejszyć ilość worków, woreczków jednorazowych, bo one są wszędobylskie.
Bardzo dziękujemy za gościnę, która była bardzo edukacyjna.

ZM

 

Powrót do Wydarzenia 2019