Blue Flower

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TOZD

W dniu  21 lutego 2019 roku odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej. Zebranie poprowadziła Małgorzata Papińska.
 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2018 przedstawiła Wiceprezes Lucyna Bajsarowicz, a sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz program na 2019 rok przedstawiła Prezes Zofia Mirek.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Powierza przedstawiła sprawozdanie za 2018 rok i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi TOZD.
   Po wyborze komisji skrutacyjno-wyborczej, zgłoszeniu kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej przygotowano karty do głosowania. Po głosowaniu, podczas liczenia głosów przez komisję skrutacyjno-wyborczą członkowie Towarzystwa mogli podzielić się różnymi informacjami i wnioskami.
W wyniku głosowania od 21.02.2019 r. skład Zarządu TOZD przedstawia się następująco:

Zofia Mirek Prezes
Lucyna Bajsarowicz Wiceprezes
Beata Pielka Sekretarz
Helena Niewiadomska Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Danuta Powierza Przewodnicząca
Małgorzata Papińska Członek
Maria Zarzycka-Chołody Członek

    Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:

  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  • W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej za 2018 rok.
  • W sprawie przyjęcia programu  na rok 2019.
  • W sprawie wyboru Zarządu Towarzystwa Oświatowego.
  • W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

B.L.
    

Powrót do Wydarzenia 2019